Vedtekter

Oppigard, Nerigard, Bortigard, Fantoft, Fantoft gård, Jekteviken og Blokksberg

VEDTEKTER STUDENTSAMSKIPNADENS BARNEHAGER
Gjelder for:

 

  1. BLOKKSBERG BARNEHAGE, Øyjordsveien 11,5038 Bergen Tlf. 55256541
  2. BORTIGARD BARNEHAGE, Nattland studentboliger, boks 148, 5081 Bergen Tlf.55545059
  3. FANTOFT BARNEHAGE, Fantoftveien 14 S, 5075 Bergen Tlf. 55545000
  4. FANTOFT GÅRD BARNEHAGE, Øvre Fantoftåsen 52/54,5072 Bergen Tlf. 55545074
  5. JEKTEVIKEN BARNEHAGE, Magus Lagabøtesplass 5/7 ,5010 Bergen Tlf 55901964
  6. NERIGARD BARNEHAGE, Birkelundsbakken 54 B ,5081 Bergen Tlf. 55281980 
  7. OPPIGARD BARNEHAGE, Birkelundsbakken 56 B, 5081 Bergen Tlf. 55282021

FAGERTUN BARNEHAGE HAR EGNE VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR STUDENTBARNEHAGENE I BERGEN

§ 1 EIERSKAP
Barnehagene eies og drives av SiB. I tillegg har SiB driftsansvar for Fagertun barnehage, som er eid av Universitetet i Bergen. Det vises til egne vedtekter for sistnevnte.
Studentbarnehagene er underlagt SiBs styre.

§ 2 FORMÅL

Barnehagene drives i samsvar med gjeldende Lov om barnehager.

§3 TAUSHETSPLIKT

Alle ansatte og medlemmer av barnehagens samarbeidsutvalg har taushetsplikt i h.h.t. barnehagelovens § 21. Derimot gjelder at barnhagepersonellet har opplysningsplikt i h.h.t. § 22 og 23.

§ 4 OPPTAK AV BARN

Styret i SiB fastsetter opptakskriteriene for barnehagene. For plasser som disponeres av UiB og NHH fastsettes kriteriene av disse.

Barnehagens styrer er opptaksansvarlig for plasser som disponeres til studenters barn. Ankeutvalget består av barnehagesjef og 2 studentrepresentanter valgt av velferdstinget.

§ 5 OPPTAKSKRITERIER

Innledende bestemmelser

Primær opptakskrets er studenter som betaler semesteravgift til SiB. Innenfor de ulike gruppene i primær opptakskrets prioriteres søkerne etter fødselsdato.

Sekundær opptakskrets er stipendiater og ansatte ved lærestedene og i SiB. I disse gruppene prioriteres først rekrutteringsbehov, andre søkere prioriteres etter ansiennitet.

Dersom det ikke finnes søkere i de to opptakskretsene kan det tas inn søkere fra kommunen.

Opptak av barn skjer i samordnet opptak med Bergen kommune.

Ved opptak kan styrer vektlegge alderssammensetning og bostedsadresse, dersom barn som berøres får tilbud om plass i en nærliggende eller prioritert barnehage.

Ved opptak har følgende grupper prioritet:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til § 13 i Lov om barnehager. Dette må dokumenteres med skriftlig attest fra lege/psykolog, logoped, PPT og/eller sosiale medisinske institusjoner.

2. Barn som omfattes av § 4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barneverntjenester, Dette må dokumenteres med vedtak fra barneverntjenesten.

3. Barn av foreldre som pga alvorlig sykdom/funksjonshemming og som mottar rehabiliteringspenger, tidsbegrenset urøresøknad, uføretrygd, hjelpestønad, grunnstønad eller vedtak om yrkesrettet attføring. Dette må dokumenteres med vedtak /bekreftelse fra NAV.

4. Barn av enslige forsørgere som mottar overgangstønad. Dette må dokumenteres med vedtak fra NAV.

5. Barn av foreldre som mottar introduksjonsstønad etter Lov om introduksjonsordning for nykomne innvandrere eller som deltar i kvoteprogram ved læringsinstitusjonene. Dette må dokumenters skriftlig fra MOKS eller fra læringsinstitusjonen.

6. Søsken av studenters barn som allerede har plass.

7. Barn av studenter som er tildelt studentbolig.

8. Barn av øvrige studenter. 

9. Barn av stipendiater ved lærestedene.

10. Inntil 15 barn av ansatte i SiB Barnehage.

11. Barn av ansatte ved lærestedene.

12. Barn av andre søkere i samordnet opptak.

§ 6 OPPTAKSPERIODE

Barnehagene har et årlig hovedopptak, med søknadsfrist 1.mars. Søknaden gjelder for det påfølgende studieår

Søknader som kommer etter fristen behandles og legges inn på venteliste. Ledige plasser tildeles fortløpende fra den til enhver tid oppdaterte venteliste.

Barna beholder plassen frem til skolestart.

Det forutsettes at en av foreldrene er student for at man skal kunne benytte de studentrettede tiltakene i barnehagene

Dokumentasjon for betalt semesteravgift må vises i barnehagen i løpet av august og januar hvert år.

§ 7 OPPSIGELSESFRISTER

Reglene for oppsigelse gjelder fra den dato kontrakten er underskrevet.

Oppsigelsen skal være skriftlig og leveres barnehagens styrer.

Den gjensidige oppsigelsesfristen er en måned, gjeldende fra den 1. eller den 15. Dersom oppsigelsen kommer etter 1. april, må man betale ut juni måned.

SiB kan si opp avtalen om barnehageplass på følgende vilkår:

- nedleggelse av barnehagen

- mislighold av betalingsbetingelsene

- mislighold av barnehagens åpningstider, eller når barnehageplassen ikke benyttes etter intensjonene

- uriktige opplysninger som grunnlag for opptak eller på egenerklæring om studieforhold.

§ 8 FORELDREBETALING

Foreldrebetalingen for plasser til barn av studenter og ansatte i SiB, fastsettes av SiB. Foreldrebetaling for ansatte, stipendiater m.m. fastsettes av UiB og NHH.

§ 9 LEKE-OG OPPHOLDSAREAL

Leke- og oppholdsarealet er fastsatt til minimum 4 m2 pr. barn over tre år, og 5, 3 m2 pr barn under tre år.

§ 10 BARNEHAGENES ÅPNINGSTIDER

Barnehagene er åpne mellom 7.00 og 17.00, fem dager i uken.

Barnehagene er stengt mellom jul og nyttår, og i påskeuken. Barnehagene er sommerstengte i ukene 28, 29 og 30.

Barnehagene har 5 planleggingsdager i året. Datoene fastsettes av styrerne hver høst og varsles i god tid. Foresatte må finne annet tilsyn til sine barn disse dagene.

§ 11 SAMARBEIDSUTVALG

Hver barnehage har et samarbeidsutvalg bestående av to representanter fra foreldrene og to representanter fra de ansatte. En av foreldrerepresentantene skal være student. Barnehagens styrer møter som eiers (SiB) representant, og er samarbeidsutvalgets sekretær.

§ 12 INTERNKONTROLL

Barnehagene har internkontrollsystemer i samsvar med gjeldende lovverk og krav satt av Studentsamskipnaden i Bergen. Systemene gjelder vanlig internkontroll inkludert kontroll av utelekeplass og brannvernsarbeid. Barnehagens styrer er ansvarlig for internkontrollen i den enkelte barnehage.